Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO: Về việc giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018

THÔNG BÁO: Về việc giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Số: 10/TB – ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

–               Căn cứ chương trình đào tạo 2017 – 2018.

–               Căn cứ vào kế hoạch số 228/CV-ĐN về việc thực tập và tốt nghiệp năm 2018 cho sinh viên khóa 7, 8 hệ chính qui.

–               Căn cứ đề nghị của Trưởng khoa Lý luận chính trị.

Phòng Đào tạo thông báo lịch giải đáp thắc mắc học phần điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên như sau:

  1. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1; Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.
  2. Thời gian: Sáng từ 08h00 – 11h30; Chiều từ 14h00 – 17h30
Lịch ôn tập
Thứ Ngày/tháng Buổi Lớp/khoa Sĩ số
2 22/01/2018 Sáng Dược 07 – 01, 02 + KTR 07 + XD 07 140
3 22/01/2018 Chiều Dược 07 – 03, 04, 05 150
4 23/01/2018 Sáng CNTT 08 + QTKD 08 134
5 23/01/2018 Chiều KT 08 + TA 08 143
6 24/01/2018 Sáng QHCC 08 + NHTM 08 + TCDN 08 156
Lịch giải đáp thắc mắc
2 24/01/2018 Chiều Dược 07 – 01, 02 + KTR 07 + XD 07 140
3 25/01/2018 Sáng Dược 07 – 03, 04, 05 150
4 25/01/2018 Chiều CNTT 08 + QTKD 08 134
5 26/01/2018 Sáng KT 08 + TA 08 143
6 26/01/2018 Chiều QHCC 08 + NHTM 08 + TCDN 08 156

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

–          Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

–          Ban Giám hiệu (để báo cáo)

–          Như trên (để thực hiện)

–          Lưu PĐT, PHCQT

TL.HIỆU TRƯỞNG

P. PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

ThS. Phạm Văn Minh