Trang chủ / Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng

Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng

 • Địa chỉ           : Tầng 9, tòa nhà 9 tầng, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại      : (024) 35577799 – Máy lẻ: 421
 • Email             : ktdbcl@dainam.edu.vn

 1. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ ngày 03/03/2010 hoạt động theo Quyết định số 17/QĐ-ĐN-HĐQT  do Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đại Nam ký ban hành. Phòng có chức năng tham mưu và trực tiếp điều hành tác nghiệp công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

 • Chủ trì xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa, thi tuyển sinh hệ chính quy, hệ liên thông theo quy định.
 • Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi hết học phần theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quản lý, giám sát từ khâu ra đề, nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi; chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.
 • Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các môn học. Phối hợp với các Khoa tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
 • Chủ trì tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để phục vụ hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng

 • Xây dựng và trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng và thực hiện cơ chế tự đảm bảo chất lượng tại trường.
 • Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá, triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo…)
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của sinh viên, thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng, của sinh viên đã ra trường.
 • Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trong trường đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Phối hợp, tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Đại Nam. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.
 • Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng.

3. Đội ngũ Lãnh đạo

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Việt Anh

 • Kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam