Trang chủ / Đơn từ dành cho Sinh viên

Đơn từ dành cho Sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên

Sinh viên đến Khoa chủ quản → Khoa giải đáp kịp thời cho sinh viên → Khoa chuyển mẫu biểu 08 ĐT/QTMC về phòng Đào tạo

Sinh viên đến ký túc xá khai vào mẫu đơn → Ký túc xá xác nhận đã nộp chi phí điện nước và ghi rõ số tiền trả lại cho sinh viên → sinh viên nhận tiền tại phòng Tài vụ

Gia đình sinh viên nộp giấy tờ liên phòng Đào tạo (56 Vũ Trọng Phụng). Gia đình sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Tài vụ → phòng kiểm tra trả lại tiền hoặc làm thủ tục bảo lưu sang kỳ tới cho sinh viên

Sinh viên đến giao dịch trực tiếp với phòng Tài vụ để được hướng dẫn chi tiết

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Đào tạo → phòng Đào tạo xét duyệt, trả lời sinh viên → Làm quyết định trình Hiệu trưởng →Thông báo kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Khoa chủ quản xác nhận điểm các môn được bảo lưu → phòng Đào tạo in và xác nhận vào bảng điểm → một cửa trả kết quả, sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài vụ

Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Khoa chủ quản xác nhận → Một cửa trả kết quả, sinh viên nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán

Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại một cửa → Phòng Tài vụ tra soát và điều chỉnh theo yêu cầu → Một cửa trả kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp bản sao chứng minh thư (trình bản gốc để đối chiếu), đơn xin làm lại thẻ sinh viên, lệ phí, 2 ảnh 3×4 tại một cửa → chuyển bộ phận IT → một cửa trả thẻ cho sinh viên

Sinh viên trình thẻ sinh viên và đăng ký yêu cầu với một cửa → chuyển khoa chuyên môn cấp giấy giới thiệu, bảng điểm thực tập → phòng HCQT đóng dấu → một cửa trả kết quả cho sinh viên

Sinh viên trình thẻ sinh viên và đăng ký yêu cầu với một cửa → chuyển khoa chuyên môn cấp giấy giới thiệu kiến tập -> phòng HCQT đóng dấu → một cửa trả kết quả cho sinh viên

Sinh viên trình thẻ sinh viên và đăng ký yêu cầu với một cửa → chuyển các đơn vị chuyên môn xác nhận, trình BGH ký → một cửa trả kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → chuyển Phòng khảo thí xếp lịch thi → Sinh viên xem tên tại Bảng tin Đào tạo

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Khoa chủ quản → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Khoa chủ quản → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → một cửa thông báo kết quả cho sinh viên