Trang chủ / dainamDDN (trang 3)

dainamDDN

THÔNG BÁO: Về việc giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt nghiệp Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM   Số: 10/TB – ĐN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO V/v giải đáp thắc mắc môn điều kiện tốt …

Xem thêm

Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 228  / CV- ĐN V/v Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp   Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 KẾ HOẠCH THỰC …

Xem thêm